آیا دستگاه های هوشمند همراه برای سلامتی زیان بار می باشند؟