انرژی موجود در امواج رادیویی می تواند به جای باتری در دستگاه ها استفاده شود