گوشی های هوشمند در دهه سوم قرن ۲۱ چه تغییراتی داشتند؟