اشتباهی در موبایلم یک عکس را پاک کردم. راهی برای برگرداندن آن وجود دارد؟