با خارج کردن سیمکارت، گوشی کاملاً از دسترس خارج نمی شود