اتحادیه اروپا پیشنهاد یکسان شده شارژر USB-C برای همه گوشی ها را داده است