سامسونگ برای توسعه پایشگرهای قندخون که در پوست فرو نروند، با اپل رقابت می کند