صفحات نمایشگر، کاهش طول عمر و آسیب به سلول های مغزی