آیا لوگوی اندروید روی نمایشگر ظاهر می شود، ولی دوباره گوشی خاموش می شود؟