اندروید ۱۴ به سیستم ارتباط ماهواره ای متصل خواهد شد