فیسبوک اطلاعات خصوصی را از اپ های محبوب جمع آوری می کند